Wat de KRI doet

AB-KRIDe Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom houdt zich binnen de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland bezig met de joods-christelijke dialoog. Daartoe ontplooit de Raad verschillende activiteiten op het terrein van studie, ontmoeting en publicatie. Dat het christelijke geloof een joods hart heeft, is voor veel katholieken nog steeds een onwennig gegeven. Maar de ontmoeting met het levende jodendom is een eye-opener. Het geeft een nieuwe kijk op het eigen geloof en leert respect te hebben voor dat van de ander. De Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom werkt er daarom aan de kennis van het jodendom onder katholieken te vergroten en stimuleert de ontmoeting tussen katholieken en joden, ten dienste van elkaar en van de samenleving.

Hoe de Katholieke Raad begon

De Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom is in 1951 opgericht als Katholieke Raad voor Israël. Sommige oprichters hielden zich al voor de Tweede Wereldoorlog bezig met de relatie tussen het jodendom en de Rooms-Katholieke Kerk. Zij bogen zich over de vraag wat het bestaan van het joodse volk voor de Kerk en voor de katholieke theologie betekende. Maar de echte aanzet tot de oprichting van de Katholieke Raad voor Israël werd gegeven na de moord op zes miljoen joden (de Sjoa) tijdens de Tweede Wereldoorlog en de stichting van de staat Israël in 1948. De Sjoa had een grote schok teweeg gebracht. Groepen christenen, ook binnen de katholieke Kerk, vroegen zich af hoe deze misdaad in christelijk Europa had kunnen gebeuren. Waren anti-joodse tendensen in de theologie en de kerken zelf niet op een of andere manier een voedingbodem geweest voor het antisemitisme van de Nazi’s? De stichting van de staat Israël 1948 wierp weer nieuwe vragen op over het wezen van het jodendom en de verhouding tussen joden en christenen. In de loop der jaren heeft de Katholieke Raad voor Israël zich ontwikkeld tot dé rooms-katholieke instantie voor dialoog met het jodendom in Nederland. Sinds 1994 is de Raad daarom een officieel kerkelijk adviesorgaan.

Wie is de Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom

De Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom bestaat uit een Algemeen Bestuur en diverse werkgroepen. Gezamenlijk geven zij handen en voeten aan het beleid en programma van de KRI.