Lezingen & publicaties

De Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom heeft de afgelopen jaren diverse lezingen georganiseerd. Ook heeft de Raad diverse publicaties over kerk en jodendom gepubliceerd.

Op verhaal komen

Ppaus Franciscus pelgrimeerde in 2014 naar het Heilig Land. Tegelijkertijd publiceert de KRI Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom de nieuwe bundel ‘Op verhaal komen’. Deze reisgids biedt een handreiking vanuit joods-christelijk perspectief aan pelgrims naar Israël en Palestina. De reisgids is te bestellen – voor losse exemplaren – bij mevr. Conny van Straaten (c.vanstraaten@rkk.nl). Een bestelling van 5 of meer exemplaren loopt via Uitgeverij Piet van Midden (info@uitgeverij2vm.nl). De reisgids is gratis. In alle gevallen wordt ervan uitgegaan dat men een bijdrage in de kosten geeft met als richtbedrag van € 4.—per exemplaar; over te maken op bankrekening NL90 INGB 0003 4472 35 van de KRI. Portokosten worden in rekening gebracht.

De kardinaal Willebrandslezingen

De Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom heeft de naam van kardinaal Willebrands aan de publiekslezing verbonden omdat hij oud-voorzitter was van de Pauselijke Commissie voor de Religieuze Relaties met de Joden en omdat hij nauw betrokken was bij de totstandkoming van Nostra aetate, het document van het Tweede Vaticaans Concilie waarmee de R.-K. Kerk uiting gaf aan een nieuwe houding tegenover de andere godsdiensten, in het bijzonder het jodendom. De eerste Willebrandslezing werd gehouden in 2006. De lezingen zijn beschikbaar in het archief.

Het Israëlisch-Palestijnse conflict. Een drempel voor Joods-christelijke dialoog?

Een informatieve bemoedigingsbrochure (PDF) geschreven door de Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom.

Analyse Goede Vrijdaggebed

In 2008 publiceerde de Heilige Stoel de herziene tekst van het Goede Vrijdaggebed in het Missaal van 1962. In plaats van voor de ‘bekering van de joden’ (Pro conversione Iudaeorum) wordt in de vorig jaar vrijgegeven buitengewone vorm van de Latijnse ritus vanaf nu gebeden ‘voor de Joden’ (Oremus et pro Iudaeis). De tekst heeft niettemin aanleiding gegeven tot teleurstelling, vooral van de zijde van Joodse groeperingen. De KRI heeft de nieuwe tekst vergeleken met andere versies en gepoogd te komen tot een genuanceerde afweging in haar analyse.