ANBI

KRI ten behoeve van A N B I (versie: 2016)

Naam van de Instelling:

Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom / KRI

RSIN nummer:

824 19 00 26

Contactgegevens:

Bezoekadres:
Adriaan van Ostadelaan 140
3583 AM Utrecht

Postadres:
Postbus 13049
3507 LA Utrecht
Website: www.kri-web.nl
E-mail: t.delange@rkk.nl
Tel. : 030 – 232 69 25

Samenstelling van het bestuur:

Voorzitter: prof.dr.G.A.M.Rouwhorst
Vice-voorzitter: drs. F.H.J.Zwarts
Secretaris: C. Sinnema
Penningmeester: prof.ir.D.P.Rookmaaker

Het bestuur telt 8 leden.

Doelstelling:

De Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom stelt zich ten doel:

 1. binnen de katholieke gemeenschap in Nederland activiteiten ontwikkelen of ondersteunen die bijdragen aan de bewustwording van de relatie van de Katholieke Kerk met het Jodendom en de religieuze en maatschappelijke betekenis van de relatie verdiepen.
 2. via de Bisschoppelijke Commissie voor de betrekkingen met het Jodendom de Bisschoppenconferentie in deze informeren en adviseren benevens individuele bisschoppen nader van advies dienen respectievelijk van informatie voorzien..
 3. nationaal en internationaal contacten onderhouden met Joodse instanties, met overleg-organisaties tussen Joden en Christenen en met andere Katholieke instellingen werkzaam op het terrein van de betrekkingen van de Katholieke Kerk met het Jodendom.

Het Beleidsplan

In het verlengde van zijn doelstellingen zal de KRI zich de komende jaren blijven richten op het verschaffen van informatie over het Jodendom en de relatie tussen Christendom en Jodendom. Daarnaast zal de aandacht uitgaan naar de volgende punten:

 • verjonging van het bestuur
 • informatie afstemmen en samenwerken met andere gelijkgestemde organisaties.

Voor 2016 staat op het programma:

 • ondersteuning van het kader van de Wereldjongerendagen 2016 i.v.m. het bezoek aan Auschwitz en Dachau.
 • voorbereiding van de Dag van het Jodendom 2017
 • implementatie van Vatikaans document “The Gifts and the Calling of God are irrevocable”(10 -12-2015)

Het beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij recht op een vergoeding van redelijkerwijs gemaakte onkosten voor hun functie .

Het verslag van activiteiten

Een overzicht van de belangrijkste recente activiteiten:

 1. de voorbereiding van en uitvoering geven aan de jaarlijkse Dag van het Jodendom.
 2. als mede-organisator de voorbereiding en realisatie van de conferentie “Voorbij de interreligieuze dialoog?”
 3. het organiseren van de jaarlijkse Kardinaal Willebrands Lezing.
 4. het ontwikkelen van materiaal op het gebied van Joods-Katholieke betrekkingen voor meer dan 1000 jongeren die medio 2016 Auschwitz en Dachau zullen bezoeken in het kader van de Wereldjongerendagen..
 5. het uitgeven van het tijdschrift Kroniek.
 6. het verzorgen van de KRI website : kri-web.nl

Financiële verantwoording

Staat van Baten en Lasten over 2015:

staatbaten-lasten-kri-2015

De voorgenomen bestedingen in 2016 zijn als in 2015.