ANBI

ANBI

KRI ten behoeve van ANBI (versie: 2017)

Naam van de Instelling:

Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom / KRI

RSIN nummer:

824 19 00 26

Contactgegevens:

Bezoekadres:
Adriaen van Ostadelaan 140
3583 AM Utrecht

Postadres:
Postbus 13049
3507 LA Utrecht
Website: www.kri-web.nl
E-mail: t.delange@rkk.nl
Tel. : 030 – 232 69 25

Samenstelling van het bestuur:

Voorzitter: prof. dr. G.A.M. Rouwhorst
Vicevoorzitter: drs. F.H.J. Zwarts
Secretaris: diaken C.J.M. Sinnema
Penningmeester: prof. ir. D.P. Rookmaaker

Het bestuur telt 9 leden.

Doelstelling:

De Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom stelt zich ten doel:

 1. binnen de katholieke gemeenschap in Nederland activiteiten ontwikkelen of ondersteunen die bijdragen aan de bewustwording van de relatie van de Katholieke Kerk met het Jodendom en de religieuze en maatschappelijke betekenis van de relatie verdiepen.
 2. via de Bisschoppelijke Commissie voor de betrekkingen met het Jodendom de Bisschoppenconferentie in deze informeren en adviseren benevens individuele bisschoppen nader van advies dienen respectievelijk van informatie voorzien..
 3. nationaal en internationaal contacten onderhouden met Joodse instanties, met overleg-organisaties tussen Joden en Christenen en met andere Katholieke instellingen werkzaam op het terrein van de betrekkingen van de Katholieke Kerk met het Jodendom.

Het Beleidsplan

In het verlengde van zijn doelstellingen zal de KRI zich de komende jaren blijven richten op het verschaffen van informatie over het Jodendom en de relatie tussen Christendom en Jodendom. Daarnaast zal de aandacht uitgaan naar de volgende punten:

 • verjonging van het bestuur en verhogen van de slagvaardigheid
 • informatie afstemmen en samenwerken met andere gelijkgestemde organisaties

Voor 2017 staat op het programma:

 • verdere implementatie van Vaticaans document “The Gifts and the Calling of God are irrevocable” (10 -12-2015)
 • met partners zoeken naar verantwoord educatief materiaal t.b.v. lessen over Sjoa en het jodendom binnen school en kerk
 • restylen van de informatiekanalen die ter beschikking staan: het kwartaalblad Kroniek, de parochiebladenservice (PBS) en de websites kri-web.nl of www.dagvanhetjodendom.nl.
 • suggesties voor de Dag van het Jodendom 2018 met als thema “Le-Dor Wa-Dor” (van geslacht op geslacht).
 • organisatie van de tweejaarlijkse Willebrandlezing in 2017/2018

Het beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij recht op een vergoeding van redelijkerwijs gemaakte onkosten voor hun functie .

Over het jaar 2016

Een overzicht van de belangrijkste recente activiteiten:

 1. De KRI stond in 2016 stil bij zijn vijfenzestig jarig bestaan. Op de beleidsdag in oktober werd de oorspronkelijke opdracht bevestigd en zijn suggesties gedaan voor de toekomst.
 2. activiteiten rond de jaarlijkse Dag van het Jodendom.

Financiële verantwoording

Staat van Baten en Lasten over 2016:

 

Het bestuur kan vanwege een schenking in 2017, in 2018 een begin maken met de realisering van onderdelen van het KRI Meerjaren Beleidsplan.